Preaload Image

“Cei care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat cei care le dau viata; de aceea pe langa viata, daruiti copiilor si arta de a trai bine, educandu-i.”

Aristotel

Despre noi

Pentru orice naţiune, politica educaţională trebuie să fie una dintre cele mai importante politici. Se ştie ca succesul economic este determinat, în mare măsură, de calitatea sistemului de învăţămînt, cel mai eficient factor de reuşită fiind capitalul uman cu potenţialul său de cunoştinţe, competenţe, creativitate.

Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în contextul modernizării şi democratizării sistemului educaţional, bazat pe realizările reformelor in domeniu, constituie esenţa întregii activităţi a instituţiei noastre.

Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale „Socrate” este o instituţie de învăţămînt privată, cu Licenţă de activitate seria AMN II Nr. 011076, eliberată de Camera de

Licenţiere la 04.04.2008 şi reperfectată la 13.08.2008.

Liceul este succesorul de drept al Colegiului de Economie şi Drept „Socrate”, înregistrat de către Camera Înregistrării de Stat, la 12.12.2003, cu seria A nr. 184047.

Prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 3.5 din 04 martie 2004, Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale „Socrate” este acreditat de Stat, fapt confirmat de Certificatul de Acreditare, seria AP nr. 000008.

Liceul este specializat în studierea limbilor străine şi a tehnologiilor informaţionale. Astfel, elevii liceului studiază aprofundat limba engleză, începând din  clasa I, iar din clasa a II-a studiază şi a doua limbă străină – franceza, germana sau chineza. Studiile se fac într-un singur schimb, iar pentru clasele primare este prevăzut şi organizat un program prelungit. Numărul de elevi în clase este în mediu, de 15-25 de persoane. Toţi copiii au acces la internet, la bibliotecă, la consultaţii nelimitate, la asistenţă metodologică pentru învăţare eficientă şi dezvoltare de competenţe.

În Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale „Socrate” activează o echipă de  cadre didactice  profesioniste, oameni pasionaţi de pedagogie, dornici de a-şi transmite experienţa, cultura şi aspiraţiile noilor generaţii de elevi.

Eforturile managerilor Liceului de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale „Socrate” sunt orientate continuu spre transformarea studiilor în unele de calitate, prin modernizarea multiaspectuală şi consecventă a procesului educaţional. Echipa managerială are permanent în vizor formarea la elevi a competenţelor-cheie, asigurarea relaţiilor de parteneriat cu actorii interni şi externi. S-a acordat o mare atenţie organizării şi calităţii procesului educaţional, respectării actelor normative şi legislative în vigoare care reglementează procesul educaţional, organizării alimentaţiei elevilor, monitorizării frecvenţei elevilor la ore, respectării cerinţelor sanitaro-igienice şi analizei stării de sănătate a  elevilor, perfectării documentaţiei şcolare, disciplinei de muncă a personalului didactic şi administrativ.

Activitatăţile curriculare şi extracurriculare din Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale ”Socrate” au în obiectiv nevoia de adaptare la cerinţele individuale şi diferenţiate ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor de achiziţionare a competenţelor. Contextele pedagogice create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice, dezbateri, master class, trayninguri, organizate în liceu etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi  a abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii, cu accent forte pe inerţia socială şi culturală.

MISIUNEA Liceului de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale „Socrate”

Valorificarea eficientă a rolului definitoriu al resurselor pedagogice în pregătirea copiilor prin competenţe, valori şi atitudini şi contribuția în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, prin implicarea la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţilor, precum şi  stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educaţionale ale conţinutului învăţării, în interesul superior al copilului şi al societăţii.

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL DE ACTIVITATE A CORPULUI DIDACTIC: 

Ridicarea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării prin valorificarea potenţialului creativ al elevilor, formărea lor ca cetăţeni europeni şi globali pro-activi, promovând cultura şcolară pozitivă şi mediul de învăţare respectuos în comunitatea educaţională „Socrate” și formând vorbitorul cult şi ascultătorul inteligent la toate treptele de şcolaritate, prin toate disciplinele din Panul-cadru de învăţământ.

Realizarea obiectivului va conduce inevitabil la realizarea idealului educaţional, stipulat în art. 6 al Codului Educaţiei, pe care instituţia noastră l-a concretizat într-un obiectiv de referinţă: Formarea omului de vloare.

Realizarea obectivului fundamental prevede următoarele direcţii de activitate:

·         Sensibilizarea colectivului profesoral  asupra necesităţii imperioase a corelării procesului de instruire şi educaţie din liceu  cu politicile educaţionale ale Republicii Moldova cu cele europene, globale şi cu Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale şi de conţinut în educaţie, prin optimizarea reţelei instituţionale şi implementarea calitativă a curriculumului modernizat, ediţia 2019.

·         Asigurarea unei dezvoltări durabile a procesului  de învăţământ în Liceu prin cooperare şi dialog;

·         Axarea procesului educaţional pe elev, în vederea formării unei personalităţi integre, active, sociale şi creative;

·         Formarea cadrelor didactice cu  tehnologiile educaţionale eficiente,  în scopul implementătii calitative a curriculumului modernizat, ediţia 2019;

·         Dezvoltarea continuă a competenţelor de  concepere sistemică a procesului educaţional;

·         Monitorizarea şi eficientizarea implementării curriculumului şcolar, ediţia 2019, bazat pe competenţe, valori şi atitudini;

·         Armonizarea intereselor tuturor factorilor implicaţi în funcţionalitatea sistemului educaţional din instituţie, pentru formarea de atitudini şi valori;

·         Optimizarea procesului de proiectare-predare, învăţare-evaluare pentru stimularea elevilor capabili de performanţă şi prevenirea eşecului şcolar;

·         Colaborarea eficientă cu personalul didactic şi auxiliar;

·         Crearea unui climat pozitiv de muncă şi formarea unui mediu educaţional prietenos elevilor, cadrelor didactice;

·         Implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, a SOFT-urilor educaţionale în procesul de formare a competenţelor şi a performanţelor.

·         Formarea continuă a cadrelor din liceu în aspectul utilizării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, pentru dezvoltarea competenţei digitale;

·         Realizarea proiectelor educaţionale pentru prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale;

·         Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului educaţional, în formarea de atitudini pentru leadership autentic;

·         Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative, culturale şi sociale a acestuia;

·         Consolidarea  activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală şi profesională a elevilor şi a profesorilor;

·         Dezvoltarea dimensiunii europene şi globale a activităţii educative şcolare, extraşcolare  prin proiecte educative diverse.

·         Evaluarea calităţii studiilor prin grila competenţelor europene şi cele ale Forumului Economic Global şi promovarea profesorilor la grade didactice,

·         Implementarea Standardelor de eficienţă a învăţării;

·         Aplicarea Referenţialului de evaluare a competenţelor elevilor;

 

·         Valorificarea Standardelor de competenţă profesională a managerilor şi a cadrelor didactice.